Aktualności

28.04.2020

Władze Kapituły i Studium Franciszkańskiego


15 kwietnia 2020 r. w Krakowie odbyło się pierwsze spotkanie Kapituły Studium Franciszkańskiego. Najpierw wybrano jej przewodniczącego, którym został o. Tomasz Żak OFMCap, i wiceprzewodniczącego – o. Mariana Gołąba OFMConv.

Następnie Kapituła wybrała rektora i wicerektora Studium. Jednogłośnie zostali wybrani na te funkcje w kolejności: o. Mariusz Orczykowski OFMConv i o. Augustyn Chwałek OFMCap.

15 lutego 2020 r. prowincjałowie trzech zakonów i trzech seminariów franciszkańskich z siedzibami w Krakowie oraz dyrektor Ośrodka Studiów Franciszkańskich Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przyjęli statut Studium Franciszkańskiego i podjęli decyzję o powierzeniu Prowincji św. Antoniego z Padwy i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Krakowie erygowania oraz rejestracji w odpowiednich urzędach Studium Franciszkańskiego.

„Jako duchowi spadkobiercy św. Franciszka, podejmujemy się wspólnego dzieła Studium Franciszkańskiego, aby służyło ono dobru Rodziny Franciszkańskiej oraz dobru całego Kościoła Chrystusowego” – czytamy w pierwszym zdaniu statutu.

„Pragniemy, aby Studium Franciszkańskie było braterskim środowiskiem odpowiedniej formacji intelektualnej zakonników przygotowujących się do posługi wynikającej z sakramentu święceń, według kryteriów Kościoła w Polsce i tradycji franciszkańskiej. Pragniemy także, aby było ono czytelnym znakiem jedności Rodziny Franciszkańskiej, żyjącej Ewangelią Chrystusa za przykładem św. Franciszka z Asyżu” – zgodnie podkreślają ojcowie założyciele: o. Marian Gołąb OFMConv, o. Tomasz Żak OFMCap i o. Jacek Koman OFM.

Proces tworzenia Studium miał kilka etapów. Najpierw, w 2016 r. został podjęty przez Prowincję św. Antoniego z Padwy i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych oraz Prowincję św. Józefa Oblubieńca NMP Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, a następnie, w roku 2018 - przez Prowincję Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych (Reformaci).

Organem sprawującym najwyższą władzę w Studium jest Kapituła. Składa się ona z ministrów prowincjalnych tych prowincji, których wyższe seminaria duchowne są związane umową agregacyjną. Kapituła sprawuje nadzór nad formacją intelektualną i działalnością administracyjno-ekonomiczną Studium. Posiedzenia Kapituły odbywają się przynajmniej raz w semestrze i za każdym razem, ilekroć zachodzi potrzeba. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Kapituły wybierani są przez jej członków na okres trzech lat.

Studia zorganizowane są w systemie dwustopniowym: dwa pierwsze lata obejmują zajęcia z filozofii; trzy następne zajęcia z teologii; rok szósty poświęcony jest zajęciom pastoralnym teoretycznym i praktycznym.

Studium korzysta z pomieszczeń dydaktycznych i administracyjnych, udostępnionych przez seminaria duchowne objęte umową agregacyjną.

Po uzyskaniu osobowości prawnej Studium rozpocznie proces afiliacji do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

o. Jan Maria Szewek OFMConv

za: https://www.franciszkanie.pl/artykuly/wladze-kapituly-i-studium-franciszkanskiego

 

 

Kapituła Studium Franciszkańskiego

 

10 marca 2020 r., zostało kanonicznie erygowane Studium Franciszkańskie w Krakowie jako instytut dydaktyczno - naukowy. Jego celem jest realizacja formacji intelektualnej alumnów Wyższych Seminariów Duchownych głównie Braci Mniejszych, Kapucynów i Konwentualnych. Dla realizacji swoich zadań, Studium jest afiliowane do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

„Pan dał mi braci. Słowa te, wyrażone przez świętego Franciszka z Asyżu w Testamencie, zdają się dziś mocno i radośnie rozbrzmiewać. Pan daje nam braci: siebie nawzajem! – moglibyśmy zakrzyknąć spoglądając na nasze Studium franciszkańskie Seminariów Duchownych Zakonu Braci Mniejszych, Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych i Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie.

Początki Studium sięgają kwietnia 2016 roku i rozmów o współpracy, które zainicjowali ministrowie prowincjalni br. Marian Gołąb OFMConv i br. Tomasz Żak OFMCap. Owocem spotkań było podpisanie umowy 1 października 2016 roku, która została przedłużona rok później na 5 lat. 23 czerwca 2018 roku mogliśmy się cieszyć poszerzeniem współpracy i podpisaniem kolejnej, dla Franciszkanów i Kapucynów, a zarazem pierwszej umowy dla już trzech naszych Zakonów”.

Fragment słowa wstępnego Ministrów Prowincjalnych do
Informatora 2019/2020 Studium Franciszkańskiego Seminariów Duchownych.

15 kwietnia 2020 roku miało miejsce pierwsze spotkanie kapituły, która jest organem kolegialnym sprawującym najwyższą władzę w Studium, złożonym z wyższych przełożonych tych Prowincji, których seminaria są związane ze Studium umową agregacyjną. Kapituła ta dokonała wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, a także Rektora i Wicerektora Studium. Do tych najwyższych władz Studium zostali powołani następujący bracia:
Tomasz Żak OFMCap, Minister Prowincjalny – Przewodniczący
Marian Gołąb OFMConv, Minister Prowincjalny – Wiceprzewodniczący
Mariusz Orczykowski OFMConv – Rektor
Augustyn Chwałek OFMCap – Wicerektor.

„Jako duchowi spadkobiercy św. Franciszka, podejmujemy się wspólnego dzieła Studium Franciszkańskiego, aby służyło ono dobru Rodziny Franciszkańskiej oraz dobru całego Kościoła Chrystusowego.

Dzieło to budujemy na fundamencie wielowiekowej tradycji zakorzenionej w woli samego św. Franciszka wyrażonej św. Antoniemu z Padwy. Seraficki Patriarcha uczy, że oddawanie się studium przynależy do minoryckiego charyzmatu, jak każda inna słuszna działalność (zob. List do św. Antoniego). Dlatego Mistrzowie myśli franciszkańskiej służyli i służą działalności intelektualnej, rozwijając przy tym charyzmat odziedziczony od Świętego Założyciela, a którymi są: duch modlitwy i pobożności, wspólnota życia braterskiego, minoritas - ubóstwo-solidarność oraz ewangelizacja.

Pragniemy, aby Studium Franciszkańskie było braterskim środowiskiem odpowiedniej formacji intelektualnej zakonników przygotowujących się do posługi wynikającej z sakramentu święceń, według kryteriów Kościoła w Polsce i tradycji franciszkańskiej. Pragniemy także, aby było ono czytelnym znakiem jedności Rodziny Franciszkańskiej, żyjącej Ewangelią Chrystusa za przykładem św. Franciszka z Asyżu”.

Fragmenty preambuły Statutu Studium Franciszkańskiego

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska

za: https://kapucyni.pl/kapitula-studium-franciszkanskiego/

© CRT 2012