Terminarz/Wydarzenia

23.10.2015

Formacja ciągła w 2017 r.


Formacja ciągła w roku 2017

Czym jest formacja ciągła?
Formacja ciągła jest to droga całego życia, zarówno osobistego jak i wspólnotowego. W czasie tej drogi przymioty osobiste, świadectwo ewangeliczne i umacnianie się w powołaniu podlegają nieustannemu rozwojowi według wzoru św. Franciszka, który nie przestaje nas zachęcać, abyśmy zawsze na nowo „zaczynali czynić dobro”. ( KG 135)

Co jest celem formacji ciągłej?
Formacja ciągła wspierana na fundamencie duchowości franciszkańskiej, ma na uwadze integralny wymiar osobowości brata mniejszego i powinna przyczyniać się do jego rozwoju pod każdym względem. (por. KG 136)

Kto jest odpowiedzialny za formację ciągłą?

- każdy brat
Każdy brat z osobna sam odpowiada w sposób ostateczny i decydujący za troskę o postęp swojej formacji ciągłej. Ponadto każdy brat, począwszy od gwardiana, ma obowiązek troszczyć się o to, aby codzienne życie wspólnoty sprzyjało procesowi formacji. (KG 137 §1 i 2)

- gwardiani
Gwardiani troszczą się o formację ciągłą wspólnoty lokalnej i każdego brata i czynią to poprzez:

 • Kapituły domowe
 • Dni skupienia
 • Coroczne rekolekcje
 • Regionalne Dni Formacji i Braterstwa
 • Dzielenie się Słowem Bożym
 • Okresowe rewizje życia
 • Wspólne rekreacje
 • Spotkania braterskie
 • Osobisty dialog z każdym bratem (por. Ratio Formationis Franciscanae 120)

- Minister Prowincjalny i Definitorium
Zadaniem wszystkich ministrów i gwardianów, przy pomocy odnośnych kapituł jest programowanie i ożywianie formacji ciągłej oraz kierowanie nią (por. KG 137 §3). Każda kapituła powinna rozpoczynać się od punktu mającego na celu ożywienie formacji. Statuty naszej Prowincji polecają aby kapituły domowe były zwoływane przynajmniej raz na dwa miesiące.

Poszczególne wspólnoty powinny odbywać miesięczne dni skupienia. Tematykę i treść dnia skupienia powinno się wpisać do Księgi formacji ciągłej (Stat. Prow. Art. 21 §1). W połączeniu z miesięcznym dniem skupienia, przynajmniej cztery razy w roku, należy przeprowadzić kapitułę odnowy życia w celu rozwijania ducha modlitwy i umacniania wzajemnej braterskiej więzi. (Stat. Prow. Art. 21 §2)

Wszyscy bracia mają obowiązek odprawić doroczne rekolekcje. Zgodnie ze Statutami Prowincji maja one trwać pełnych pięć dni.  Moderator Formacji Ciągłej ustali z Ministrem Prowincjalnym tematykę i serie rocznych rekolekcji i poda je do wiadomości braci. Wpisani bracia na poszczególne serie rekolekcji, mają obowiązek wziąć w nich udział.

Prowincja jest podzielona na sześć regionów. Należą do nich następujące klasztory:

I   Kraków Reformacka, Kraków Bronowice, Kraków Azory
II  Wieliczka, Dursztyn, Kęty, Zakliczyn
III Jarosław, Biecz, Przemyśl
IV Brzeziny, Konin, Warszawa Senatorska, Warszawa Mokotów, Włocławek
V Pilica, Dzwono-Sierbowice, Pińczów
VI Kazimierz Dolny, Chełm

Bracia z klasztorów należących do tego samego regionu spotykają się raz na kwartał na tzw. Regionalnych Dniach Formacji i Braterstwa. Spotkania te organizują kolejno gwardiani poszczególnych domów w porozumieniu z Moderatorem Formacji Ciągłej. Spotkania takie w roku 2017 będą:

11 marca: Kraków-Bronowice, Kęty, Biecz, Kazimierz Dolny, Pińczów i Warszawa Mokotów;
10 czerwca: Kraków-Reformacka, Zakliczyn, Przemyśl, Warszawa Senatorska, Pilica, Chełm;
9 września: Kraków-Azory, Dursztyn, Jarosław, Brzeziny, Dzwono-Sierbowice, Kazimierz;
9 grudnia:
Kraków-Bronowice, Wieliczka, Biecz, Pińczów, Chełm, Konin.

Gdyby gwardiani w konkretnym regionie uznali, iż bardziej odpowiedni byłby inny termin spotkania, niech gwardian odpowiedzialny za zorganizowanie spotkania powiadomi o tym Moderatora Formacji, by on lub ktoś z Zarządu Prowincji mógł ewentualnie w takim spotkaniu wziąć udział. Przedmiotem refleksji podczas kolejnych dni regionalnych będą: wytyczne Definitorium Generalnego „Bracia Mniejsi ku peryferiom”.

Statuty Prowincji przewidują, iż wszyscy bracia (kapłani i nie kapłani), którzy złożyli profesję w ciągu ostatnich 7 lat spotkają się przynajmniej raz w roku na dniach formacji. Takie spotkanie będzie miało miejsce w dniach 7-10 stycznia 2017 roku w Krakowie-Bronowicach i będzie ono połączone z pielgrzymką braci w dniu 8 stycznia do Wieliczki z okazji rocznicy śmierci Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby.

Przypomnienia (por. Statuty Prowincji)

 • Przynajmniej raz w tygodniu bracia danego domu powinni uczestniczyć we wspólnotowo sprawowanej Eucharystii.
 • W każdym domu odmawiany jest wspólnie brewiarz: w domach formacyjnych w całości, w innych przynajmniej Jutrznia i Nieszpory.
 • Wspólne rozmyślanie powinno trwać przynajmniej pół godziny.
 • W porządku dnia należy uwzględnić wspólną adorację Najświętszego Sakramentu.
 • Każdego dnia należy we wspólnocie braci czytać Pismo Święte, a w piątki Regułę.
 • W piątki niech bracia odprawiają Drogę Krzyżową, o ile to możliwe także z wiernymi.

Terminy rekolekcji dla Braci Prowincji:

Rekolekcje poprowadzi o. dr Franciszek Chodkowski OFM z Prowincji św. Franciszka

1 seria: 19 - 24 luty  Warszawa
2 seria: 25 - 30 czerwca  Dursztyn
3 seria: 6 - 11 sierpnia  Zakliczyn
(głównie dla nowicjuszy)
4 seria: 17 – 22 września  Kraków WSD
(głównie dla kleryków i profesów czasowych)
5 seria: 8 – 13 październik  Dursztyn
6 seria: 12 - 17 listopada  Pińczów
(głownie dla katechetów, z warsztatami)

Przyjazd na rekolekcje pierwszego dnia wieczorem.
Zakończenie rekolekcji ostatniego dnia obiadem.

Data wydarzenia: 2017
© CRT 2012