Dokument końcowy ze Spotkania Ministra Generalnego i jego Definitorium z Konferencją Północnosłowiańską w dniach 23 - 26 września 2012 r.

SPOTKANIE MINISTRA GENERALNEGO I JEGO DEFINITORIUM
Z KONFERENCJĄ PÓŁNOCNO - SŁOWIAŃSKĄ

 Dokument końcowy

 

         W dniach 23-26 września 2012 roku miało miejsce spotkanie Ministra Generalnego i jego Definitorium z Konferencją Północno-Słowiańską, składającą się z 5 prowincji polskich, z prowincji czeskiej, słowackiej, ukraińskiej i z Fundacji św. Franciszka Rosja – Kazachstan. Spotkanie odbyło się w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej w Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP w Polsce.

         Spotkanie z Konferencją rozpoczęła prezentacja każdej z jednostek oraz prac, w które zaangażowane są sekretariaty formacji i studiów oraz animacji misyjnej. Mówiono także o działalności sekretariatu SPOS Konferencji. Ze strony Definitorium Generalnego, w swojej relacji Minister Generalny podkreślił ważność życia ewangelicznego w świetle zaleceń Kapituły Generalnej 2009, zwracając uwagę na niektóre aspekty dotyczące formacji ciągłej jako ustawicznego procesu nawrócenia osobistego i wspólnoty, formacji początkowej oraz administrowania dobrami. Minister Generalny wezwał do większej współpracy międzyprowincjalnej oraz
z Kurią Generalną.

         Po przeprowadzeniu dyskusji w grupach oraz po dyskusji nad propozycjami na forum wspólnoty, my Ministrowie Konferencji zobowiązujemy się do tego, co następuje:

W naszym życiu i misji poprawiać następujące elementy, na które należy także zwracać uwagę w animacji i kierowaniu:

Sprawa jakości modlitwy osobistej i wspólnotowej oraz czas na nią przeznaczony – jako jedna z wartości wobec kryzysu wiary.

 • Popierać należytą równowagę między takimi aspektami jak: życie modlitwy, życie we wspólnocie, aktywność duszpasterska i inne wartości naszego życia i misji franciszkańskiej, by walczyć z indywidualizmem  i „rozdrabnianiem się” w tej materii;
 • Uznać dary osobiste każdego brata i popierać je, by mógł lepiej odpowiedzieć na osobiste powołanie oraz razem budować wspólnotę;
 • Jeśli chodzi o sprawy ekonomiczne Jednostki i prowincjałowie zadbają o większą przejrzystość i solidarność ad intra i ad extra. Konferencja zobowiązuje się do tego, by wziąć pod uwagę stworzenie wspólnego funduszu solidarnościowego: dla Konferencji.

Aspekty wymagające wzmocnienia:

 • Polepszać jakość życia braterskiego poprzez wspieranie dobrych relacji braterskich, dzielenie się Słowem Bożym, wspólnymi projektami ewangelizacyjnymi i właściwą celebracją kapituł domowych. Wszystko to ma służyć trosce o własne powołanie, wzmocnieniu poczucia przynależności do własnej wspólnoty braterskiej i Zakonu oraz świadectwu życia braterskiego w Kościele i świecie.
 • Uwypuklić i podkreślać wobec Kościoła lokalnego znaczenie naszego życia braterskiego, również w działalności duszpasterskiej.
 • W formacji ciągłej i początkowej podkreślać poczucie przynależności do wspólnoty braterskiej i do Zakonu.

 

By wzmocnić współpracę między jednostkami Konferencji ministrowie zobowiązują się:

a)      Formacja ciągła

 • Rozwijać wszystkie inicjatywy Konferencji w odniesieniu do formacji ciągłej, mając w szczególnej uwadze: modlitewne czytanie Słowa Bożego, życie sakramentalne oraz studium dokumentów Kościoła i Zakonu, przede wszystkim Konstytucji Generalnych. Ma to na celu głębsze poznanie naszej tożsamości, wyróżniającej nas w Kościele i społeczeństwie.

b)    Centrum studiów franciszkańskich

 • Popierać prowincje Konferencji, które pragną zmierzać w kierunku utworzenia wspólnego Centrum Studiów OFM, wtedy kiedy okaże się to możliwe.
 • Ukierunkować wszystkie Jednostki Konferencji na refleksję - studium
  w sprawie Centrum Studiów OFM dla całej Konferencji. Kierowanie tą refleksją należy powierzyć Sekretarzowi Formacji i Studiów Konferencji przy czynnym zaangażowaniu się Ministrów.

c)     Formacja franciszkańska

 • Rozwinąć szczególnie formację franciszkańską w całym procesie formacji, biorąc pod uwagę Ratio Studiorum OFM, w sposób szczególny na wydziałach teologicznych nie-franciszkańskich, na które uczęszczają nasi studenci. Popierać w świetle Konstytucji generalnych oraz Ratio Formationis Franciscanae pogłębioną refleksję na temat: „jaki typ braci pragniemy kształtować dla przyszłości”. Tę refleksję należy powierzyć Sekretarzowi Formacji i Studiów Konferencji.

d)    Duszpasterstwo powołań

 • W ciągu roku Sekretarz Formacji i Studiów Konferencji powinien przeprowadzić dwa spotkania formatorów i odpowiedzialnych za duszpasterstwo powołań. Ich celem jest pogłębianie wybranych tematów z zakresu formacji i duszpasterstwa powołań.
 • Animatorzy duszpasterstwa powołań niech rozważą możliwość podejmowania wspólnych działalności na rzecz całej Konferencji w zakresie duszpasterstwa powołań.

e)     Ewangelizacja

 • Ustanowić Sekretariat Konferencji do spraw Misji i Ewangelizacji w skład którego wejdą czterej bracia odpowiedzialni i koordynatorzy różnych form ewangelizacji: misje ad gentes, duszpasterstwo parafialne i katechetyczne, duszpasterstwo sanktuaryjne, nowa ewangelizacja. Wspomniany Sekretarz niech zapewni dobrą współpracę między jednostkami Konferencji w tym zakresie i niech popiera ewangelizację o charakterze franciszkańskim (por. Mandat 13, Kapituła Gen. 2009)
 • Odpowiadając na propozycję Ministra Generalnego, Konferencja zaangażuje się w zorganizowanie Kongresu Konferencji poświęconego duszpasterstwu sanktuaryjnemu pod koniec 2014 roku, przy współpracy z Sekretariatem Generalnym Misji i Ewangelizacji Kurii Generalnej.

f)      Towarzyszenie współbraciom w trudnościach w powołaniu i w różnych uzależnieniach

 • Przewidzieć odpowiedni czas na spotkania w ramach Konferencji, aby uważnie rozważyć sprawę towarzyszenia braciom w trudnościach, wymieniając się doświadczeniami oraz pomagać je przezwyciężyć.
 • Ministrowie i wspólnoty braterskie niech towarzyszą osobiście tym współbraciom.
 • Zdając sobie sprawę z problemu alkoholizmu proponujemy stworzyć ośrodek kierowany przez Konferencję dla towarzyszenia braciom w pokonywaniu tej zależności. Proponujemy także, by przewodniczący Konferencji koordynował prace grupy studyjnej, która rozważy różne możliwości.
 • W wypadkach cięższych przestępstw (graviora delicta) należy postępować dokładnie według prawa własnego kraju, Kościoła i Zakonu.

 

         Pod koniec tego spotkania Ministra generalnego i jego Definitorium z Konferencją Północnosłowiańską pragniemy wyrazić naszą wdzięczność Panu za wszystko, co dobrego czyni On w nas i przez nas. Równocześnie wyrażamy wdzięczność Prowincji Niepokalanego Poczęcia, a szczególnie dwu wspólnotom w Kalwarii (Klasztorowi i Seminarium) za braterskie przyjęcie i wszelkie dogodności, które nam ofiarowali. Definitorium generalne wyraża swą wdzięczność także Wspólnotom: warszawskiej, krakowskiej i częstochowskiej za braterskie, radosne przyjęcie.

W najbliższym czasie, 13 października odbędzie się w Pradze beatyfikacja 14 Braci Mniejszych. Byli oni członkami wspólnoty międzynarodowej na ziemi czeskiej. Ponieśli śmierć męczeńską w roku 1611. Ci nowi nasi błogosławieni bracia są dla nas wszystkich wielkim darem Pana i wezwaniem do wierności Ewangelii, tak dla Prowincji św. Wacława w Pradze jak i dla wszystkich braci naszej Konferencji.

Za wstawiennictwem Pani Kalwaryjskiej prosimy o błogosławieństwo Boże dla każdego z nas, dla Zakonu i dla całej Konferencji. Realizację naszych decyzji powierzamy odpowiedzialności każdego Ministra.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 26 września 2012 r.            

 

 

Minister generalny OFM
Definitorium generalne
Ministrowie prowincjalni
Konferencji Północnosłowiańskiej

 

© CRT 2012