Aktualności

08.06.2021

Inauguracja Rady Plenarnej Prowincji 2021


Kapituła Prowincjalna 2020, zgodnie ze Statutami Partykularnymi Prowincji, ustanowiła Radę Plenarną Prowincji.

Obrady Rady Plenarnej Prowincji 2021 rozpoczęto w poniedziałek 7 czerwca 2021 r. w kaplicy Seminaryjnej w Krakowie – Bronowicach Wielkich Mszą św. o godz. 8.30 w intencji o owocny przebieg Rady i o odnowę w Chrystusie naszej Wspólnoty prowincjalnej. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM.

Moderatorem pierwszego dnia obrad, które były poświęcone formacji ciągłej, był o. Nikodem Gdyk OFM, który powitał wszystkich zebranych i wspomniał, że ostatnia Rada Plenarna Prowincji odbyła się w 1985 r.

Następnie gospodarz miejsca spotkania, rektor WSD o. Norbert Cebula OFM, również powitał przybyłych radnych oraz podał kilka informacji organizacyjnych.

Pierwszą sesję plenarną rozpoczęto modlitwą i refleksją animowana przez o. Edmunda Urbańskiego OFM, w czasie której kolejno wniesiono na aulę seminaryjną pw. bł. Jana Dunsa Szkota, gdzie odbywają się obrady, Ewangeliarz, Regułę Zakonu Braci Mniejszych oraz Konstytucje Generalne i umieszczono na przygotowanym odpowiednim miejscu.

Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM wprowadzając w tematykę obrad Rady Plenarnej 2021 stwierdził m.in.: „kiedyś byliśmy mniej zaabsorbowani tym, co się działo poza klasztorem. Dzisiaj natomiast nowe środki przekazu podają nam w sposób natarczywy, przekonywujący i wyrafinowany całą serię wiadomości i stylów życia sprzyjających mentalności indywidualistycznej, dlatego trudno jest się w tym wszystkim zorientować i rozeznać. (…) Indywidualność każdego Brata jest cennym darem, który należy szanować i wspierać, ale «ja» każdego z nas staje się jeszcze bardziej cenne i owocne, kiedy pozostaje w relacji do «my» życia braterskiego”. Wspominając zaś Braci, którzy tworzyli 400. letnią historię naszej Prowincji i pozostawili świetlany przykład życia franciszkańskiego i poświęcenia, pytał Kim jesteśmy dzisiaj? i na podstawie czego jesteśmy rozpoznawani? Wskazał także na pewne nadużycia w zachowaniu ślubu posłuszeństwa oraz w relacji do pieniądza. Zakończył jednak optymistycznym stwierdzeniem, że jest pewny, że „wcześniej czy później, wspierana przez łaskę Bożą wspólnota braterska będzie mogła stać się znakiem bardziej autentycznych relacji ludzkich, które oddychają czystym i ożywiającym powietrzem Ewangelii”.

Po zatwierdzeniu Regulaminu Rady Plenarnej i wyborze sekretarza Rady Plenarnej, o. Alojzy Warot OFM przeprowadził refleksję nad dokumentem Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego „Dar wierności. Radość wytrwałości”. W swoim wystąpieniu nie tyle chciał streścić treść dokumentu, co wskazać na pewne istotne elementy, wokół których podzielił się swoimi spostrzeżeniami, które są konieczne, abyśmy także i my, jako Wspólnota prowincjalna oraz każdy jej Brat na co dzień żyli darem wierności i radośnie wytrwali. Na zakończenie swojego wystąpienia podał trzy zagadnienia, które stanowiły podstawę do pracy w grupach: Co dzisiaj utrudnia wzrastanie w powołaniu? Co dzisiaj sprzyja wierności powołaniu? Jak rozumiem formację ciągłą?

Po przerwie obiadowej poszczególne grupy zrelacjonowały wyniki swoich prac.

Następnie sprawozdanie z prac Komisji ds. Formacji i Studiów przedstawił o. Norbert Cebula OFM, sekretarz ds. formacji i studiów naszej Prowincji.

O. Alojzy Warot OFM, Animator Formacji Ciągłej, w swoim wystąpieniu podkreślił, że sytuacja pandemii utrudnia wszelkie spotkania braterskie. Wskazał na dwa dokumenty naszego Zakonu dotyczące formacji ciągłej z 1995 roku i z 2008 roku nad którymi powinniśmy na nowo podjąć refleksję, aby zaktualizować nasze spojrzenie na problem formacji ciągłej.

W dyskusji która się wywiązała po tych wystąpieniach głos zabrali (wg. kolejności wystąpień): o. Teodor Knapczyk OFM, o. Tomasz Kobierski OFM, o. Łukasz Buksa OFM, o. Edmund Urbański OFM, o. Rufin Maryjka OFM, o. Jacek Koman OFM, o. Piotr Gądek OFM, o. Grzegorz Chomiuk OFM, o. Franciszek Szajer OFM, o. Klaudiusz Bartos OFM, o. Krzysztof Bobak OFM, o. Stanisław Mazgaj OFM i o. Mariusz Tabor OFM.

Pierwszy dzień Rady Plenarnej 2021 zakończył się modlitwą Nieszporów oraz Adoracją Najświętszego Sakramentu w kaplicy seminaryjnej w intencji powołań.

© CRT 2012