Aktualności

30.09.2021

Spotkanie Konsult czterech Konferencji Życia Konsekrowanego oraz sekretarzy i ekonomów Zakonów Męskich w Polsce


W poniedziałek 27 września na terenie Targów SacroEXPO w Kielcach odbyło się spotkanie czterech konsult Konferencji Wyższych Przełożonych Życia Konsekrowanego w Polsce.

W spotkaniu uczestniczyło 16 osób, reprezentujących wszystkie formy życia konsekrowanego. Rozpoczął je modlitwą o. Janusz Sok CSsR i poprosił obecnych o krótkie przedstawienie się. Następnie o. Janusz wprowadził w tematykę spotkania. W związku z wejściem w życie dokumentu „Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia” dyskutowano propozycję przygotowania cyklu wykładów z zakresu życia konsekrowanego dla seminariów diecezjalnych i programu formacji dla domów formacyjnych instytutów życia konsekrowanego w zakresie teologii kościoła partykularnego. Przyjęta została propozycja, aby poprosić o współpracę o. bp. Jacka Kicińskiego CMF oraz zwrócić się do klaretynów, by w ramach Instytutu Życia Konsekrowanego podjęli się przygotowania materiałów dla obu cykli wykładów.

Kolejnym omawianym tematem było przygotowanie Sympozjum IV Konferencji życia konsekrowanego (które tradycyjnie odbywa się co 3 lata). Zaproponowano miejsce (Jasna Góra) i termin w jesieni 2022 r.  Przyjęto, że w trakcie sympozjum podjęty będzie  temat formacji ustawicznej w kontekście spojrzenia na aktualne przemiany społeczne i wyzwania przed którymi stoi Kościół i życie konsekrowane oraz jego misja (współczesna koncepcja wolności). W programie sympozjum należy uwzględnić głos ludzi świeckich. Wskazano p. Joannę Wójtowicz, przewodniczącą Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich jako koordynatorkę przygotowania sympozjum. Jako termin orientacyjny przyjęto drugą połowę października 2022 r. Ustalono, iż każda Konferencja wydeleguje jednego przedstawiciela do przygotowania Sympozjum, zaś sekretariaty Konferencji będą służyły pomocą organizacyjną.

Kongres Młodych Osób Konsekrowanych planowany jest także w przyszłym roku (wrzesień 2022, Warszawa). Ks. Dariusz Bartocha byłby odpowiedzialny za przygotowanie Kongresu ze strony Konferencji życia konsekrowanego. Tematykę i szczegółowy program spotkania przygotuje grupa młodych osób konsekrowanych.

Po omówieniu przygotowań do wspólnych spotkań ks. Zenon Hanas SAC opisał przemiany, które dokonują się we współczesnych mediach oraz kreowany przez nie obraz Kościoła w przestrzeni publicznej. Zachęcał, aby nie uczestniczyć w medialnych polemikach, ale kreować raczej pozytywny obraz życia konsekrowanego.

Na pytanie jak reagować na jednostronne artykuły dotyczące życia konsekrowanego ks. Zenon proponował stosowanie nieformalnej reakcji, skierowanej do autorów artykułów poprzez prezentację rzeczywistego stanu rzeczy. Sprostowanie fałszywych informacji powinno być przygotowane przez fachowców w zakresie dziennikarstwa i prawa. W dyskusji podkreślano, aby w mediach katolickich nie powielać niesprawdzonych informacji, negatywnie opisujących wydarzenia lub osoby z życia konsekrowanego.

Ks. Hanas przedstawił także kwestię używania mediów społecznościowych przez kandydatów do życia konsekrowanego. Młodzież przychodząca do naszych domów formacyjnych jest uformowana w tym świecie i trzeba znaleźć metody pomagające im w kształtowaniu właściwego dystansu do współczesnego świata mediów. Ks. Zenon zwrócił też uwagę na nowe zjawisko: rolę algorytmów stosowanych przez największe media elektroniczne, które prowadzą do uzależnienia odbiorców nie tylko w zakresie konsumpcji, ale także przyjmowanego świata wartości.

O. Paweł Kozacki OP zwrócił uwagę, że nieobecność osób konsekrowanych w nowych mediach odbiera nam realny kontakt z młodym pokoleniem. To jest bardzo ważna przestrzeń współczesnej ewangelizacji.

O. Jarosław Paszyński SJ mówił o konieczności formacji w zakresie korzystania z mediów oraz przygotowania wytycznych w tym zakresie. Celem obecności osób konsekrowanych w nowych mediach powinna być nowa ewangelizacja. Zwrócił też uwagę na to, że zachowanie Jezusa w kluczowych momentach jego życia może być dla współczesnych przewodnikiem w korzystaniu z mediów.

S. Dolores Zok wprowadziła następnie zebranych w tematykę skutków okresu pandemii Covid-19 dla życia konsekrowanego i naszego apostolstwa. S. Dolores zwróciła uwagę na pozytywny aspekt tego trudnego okresu: zwiększone zainteresowanie osób konsekrowanych modlitwą, troska o osoby chore i potrzebujące pomocy. Zwróciła też uwagę, iż pozytywnym skutkiem pandemii była większa obecność ewangelizacyjna osób konsekrowanych w mediach elektronicznych.

W dyskusji mówiono o problemach które okres pandemii ujawniła: tradycjonalizm części osób konsekrowanych, kontrowersja wokół przyjmowania Komunii św. na rękę, a także istotna różnica zdań co do źródeł pandemii i skuteczności szczepionek przeciwko Covid-19.

Praktycznym pytaniem, które się pojawiło, jak powinna wyglądać kwestia szczepień w naszych wspólnotach. Uznano, że należy to zostawić odpowiedzialności naszych sióstr i braci.

*       *      *      *      *

Bezpośrednio po zakończeniu spotkania czterech Konsult konferencji życia konsekrowanego przewodniczący KWPZM o. Janusz Sok CSsR otworzył w Kielcach obrady sekretarzy i ekonomów męskich instytutów życia konsekrowanego w Polsce.

O. Grzegorz Filipiuk OFMCap w pierwszym wykładzie przedstawił podstawy organizacyjne kancelarii i archiwum zakonnego. Omówił także rodzaje stosowanej w nich dokumentacji, kształtowanie zespołów i zbiorów akt oraz tworzenie dokumentacji elektronicznej. Od kilku lat o. Grzegorz wprowadza sekretarzy podczas kieleckich spotkań w profesjonalne prowadzenie sekretariatów i archiwów prowincjalnych.

Po przerwie o. dziekan Dariusz Borek OCarm przedstawił wykład poświęcony nowej wersji VI księgi Kodeksu Prawa Kanonicznego, wprowadzonej przez papieża Franciszka Konstytucją Apostolską „Pascite gregem Dei”. Znowelizowana księga VI wejdzie w życie 8 grudnia 2021 r. i będzie dotyczyła naruszeń popełnionych po tej dacie. Prelegent przypomniał, że zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi prawa karnego sprawy procedowane po 8 grudnia Nowe prawo Kościoła wprowadza dużo więcej przepisów dotyczących przestępstw natury ekonomicznej, pojawił się nowy rozdział poświęcony przestępstwom przeciw sakramentom, mamy też dużo więcej norm dotyczących przestępstw przeciwko VI przykazaniu. O. Dariusz omówił następnie obowiązki przełożonych kościelnych wynikające z nowej VI księgi KPK praz przedstawił szczegółowo zmiany w przepisach karnych Kościoła. Zwrócił uwagę na zmiany w KPK dotyczące przedawnienia przestępstw. Od 8 grudnia będzie obowiązywała zasada przerwania biegu przedawnienia od momentu rozpoczęcia dochodzenia (na okres trzech lat).

Po wykładzie o. Dariusza Borka przewodniczący Komisji KWPZM ds. Misji i pracy wśród Polonii o. Andrzej Danilewicz SVD zaprezentował zebranym sekretarzom wzór ankiety, która zbierze dokładnie stan zaangażowania polski jurysdykcji zakonnych w misje ad gentes i pracę wśród Polonii. Pierwszy dzień konferencji zakończono wspólną modlitwą Liturgii godzin. Trzydniowe spotkanie zakończyło się we środę 29 września.

za: https://www.zyciezakonne.pl/wiadomosci/kraj/spotkanie-konsult-czterech-konferencji-zycia-konsekrowanego-113626/

https://www.zyciezakonne.pl/wiadomosci/kraj/w-kielcach-rozpoczecie-spotkania-sekretarzy-i-ekonomow-zakonow-meskich-w-polsce-113629/

© CRT 2012