Archiwum wydarzeń

06.10.2012

Święto Prowincji


W sobotę 6 października 2012 r w Wyższym Seminarium Duchownym pw. św. Bonawentury w Krakowie – Bronowicach, po raz pierwszy obchodziliśmy wspólnie Święto Prowincji.

Zgromadziło ono braci z wielu klasztorów. Nie zabrakło tych, którzy są w trakcie formacji, a więc kleryków z naszego Seminarium oraz nowicjuszy, którzy przybyli z Zakliczyna z ich magistrem o. Grzegorzem Chomiukiem.

Święto naszej Prowincji rozpoczęło się o godz. 9.00 spotkaniem braterskim przy kawie, podczas którego zaprezentowano pokaz multimedialny „Prezentacja Prowincji Matki Bożej Anielskiej”. Film ten przygotował Wikariusz Prowincji o. Stanisław Mazgaj z okazji spotkania Definitorium Generalnego z Ministrami Prowincjalnymi Konferencji Północnosłowiańskiej, które odbyło się w Kalwarii Zebrzydowskiej w dniach 23 – 26 września br.

O godz. 10.00 rozpoczął się główny punkt Święta Prowincji – Eucharystia, podczas której dziękowano Bogu za dar Braci Jubilatów (Braci obchodzących w tym roku: 25 lat święceń prezbiteratu, a także 25, 50 i 60 lat profesji wieczystej oraz 25, 50 i 60 lat profesji czasowej) oraz odnowiono przyrzeczenia kapłańskie i śluby zakonne. Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył i wygłosił homilię Minister Prowincjalny o. Rufin Maryjka.

Po kazaniu Bracia Jubilaci odnowili śluby zakonne, akt odnowienia odczytał o. Remigiusz Balcerak.

W imieniu Braci obchodzących tym roku rocznicę święceń kapłańskich, przyrzeczenia kapłańskie odnowił o. Jacek Koman.

Po Mszy św. w auli seminarium odbyła się konferencja, podczas której Minister Prowincjalny wręczył listy gratulacyjne od papieża Benedykta XVI i Ministra Generalnego Zakonu Braci Mniejszych o. José Rodriguez Carballo OFM oraz pamiątkowe książki „Błogosławiony Jan XXIII, papież, wierny naśladowca św. Franciszka z Asyżu”  Jubilatom obchodzącym w tym roku: 60-lecie profesji uroczystej - o. Piusowi Jończemu, o. Aleksandrowi Szlachcie, o. Henrykowi Błażkiewiczowi, o. Paschalisowi Grygusiowi i o. Michałowi Ślusarkowi; 60-lecie pierwszej profesji br. Benedyktowi Kolaniakowi; 50-lecie pierwszej profesji - o. Krystynowi Kusemu i o. Wacławowi Michalczykowi; 25-lecie święceń kapłańskich o. Jackowi Komanowi; 25-lecie profesji uroczystej o. Remigiuszowi Balcerakowi oraz 25-lecie pierwszej profesji o. Leonowi Pokorskiemu.

Życzenia papieskie i Ojca Generała z okazji 50-lecia pierwszej profesji dla śp. o. Justyna Kamonia, zmarłego 4 października br., przekazano rodzinie o. Justyna w dniu pogrzebu.

Następnie zebrani wysłuchali Sekretarza Formacji i Studiów o. Alojzego Warota, który wygłosił prelekcję na temat Listu Zarządu Generalnego do Braci, z okazji tegorocznej Uroczystości św. Franciszka: „Solidarni i odpowiedzialni. Bracia Mniejsi w obliczu aktualnego kryzysu”.

Ojciec Prowincjał wyraził swą wdzięczność za apostolski trud Braci Jubilatów, za przykład ich życia i służbę Zakonowi i Kościołowi oraz złożył wszystkim serdeczne, okolicznościowe życzenia. Na zakończenie przedstawił informacje dotyczące aktualnych spraw Prowincji.

Po konferencji udano się na uroczysty obiad, na zakończenie którego Braciom Jubilatom odśpiewano Plurimos annos, zaś o. Aleksander Szlachta podziękował w imieniu wszystkich Jubilatów za pamięć i życzliwość.

Radośnie spędzony czas i gościnność miejscowej wspólnoty są dobrym świadectwem, że należy dbać o tradycję i dziękować Panu Bogu za to, co mamy; za wszystko, co od Bożej Opatrzności otrzymujemy.

 

 

W tym roku Jubileusze obchodzą:

STYCZEŃ
21. – Br. Fidelis IGNACZAK               – 50 lat pierwszej profesji
27. – O. Pius JOŃCZY                       – 60 lat profesji uroczystej

LUTY
09. – Br. Maurycy KOŁACZ               – 65 lat profesji uroczystej

MAJ
28. – O. Jacek KOMAN                     – 25 lat święceń kapłańskich
         O. Józef KIEŁBASA                 – 25 lat święceń kapłańskich
         O. Krystian CHOLEWA            – 25 lat święceń kapłańskich

CZERWIEC
03. – O. Michał ŚLUSAREK               – 60 lat pierwszej profesji
09. – O. Bogdan RECZEK                  – 25 lat święceń kapłańskich

SIERPIEŃ
15. – O. Krystyn KUSY                     – 50 lat pierwszej profesji
         O. Wacław MICHALCZYK         – 50 lat pierwszej profesji
         Ś.P. O. Justyn KAMOŃ            – 50 lat pierwszej profesji
         Br. Adrian BRZÓZKA                – 25 lat pierwszej profesji
         O. Bogusław CHODKIEWICZ     – 25 lat pierwszej profesji
         O. Jakub MENTEL                     – 25 lat pierwszej profesji
         O. Leon POKORSKI                  – 25 lat pierwszej profesji
         O. Metody BUJAKOWSKI         – 25 lat pierwszej profesji
         O. Seweryn LUBECKI               – 25 lat pierwszej profesji
         O. Zbigniew ROGOWSKI           – 25 lat pierwszej profesji

WRZESIEŃ
21. – O. Albert MATUSZYK                – 50 lat profesji uroczystej

PAŹDZIERNIK
04. – O. Aleksander SZLACHTA         – 60 lat profesji uroczystej
         O. Henryk BŁAŻKIEWICZ           – 60 lat profesji uroczystej
         O. Paschalis GRYGUŚ                 – 60 lat profesji uroczystej
         O. Jonasz MADEJ                      – 25 lat profesji uroczystej
         O. Remigiusz BALCERAK           – 25 lat profesji uroczystej
         O. Wojciech HOŁUJ                   – 25 lat profesji uroczystej

17. – Br. Benedykt KOLANIAK           – 60 lat pierwszej profesji

LISTOPAD
06. – O. Michał ŚLUSAREK                 – 60 lat profesji uroczystej

 

 

 

 

 

 

© CRT 2012