Br. Bonawentura Funck OFMRef

20 czerwca

HERETYK, śpiewem REFORMATÓW WARSZAWSKICH do wiary katolickiej pociągnięty… br. BONAWENTURA FUNCK

Nekrolog z Additament do Kronik Braci Mnieyszych S. Franciszka o. Aleksego Koralewicza (kursywą) z kilkoma uzupełnieniami i wyjaśnieniami:

Br. Bonawentura Funck (Fung, Funk) profesją laik (brat bez święceń), szlachetnie urodzony w Kurlandii (dzisiejsza zachodnia Łotwa), ale herezją zarażony, w Polsce przyjąwszy służbę na dworze Jerzego Ossolińskiego, Kanclerza Koronnego, bywając często z Panem swoim w Kościele OO. Reformatów w Warszawie, pilno uważając śpiewanie ich, dotkniony łaską Ducha św., wyrzekł się kacerstwa (herezji, a za tym i świata, za zaleceniem Pana swego przyjęty do Zakonu (w WIELKOPOLSKIEJ PROWINCJI REFORMATÓW) jako odmienił odzienie (w Osiecznej, w roku 1648), tak też starego z siebie zewlókł człowieka (składając profesję uroczystą 19 października 1649 roku w rękach gwardiana osieckiego, o. Mariana Łabiszyńskiego) , w pokorze, ubóstwie i cierpliwości służąc Panu BOGU. Infirmarzem uczyniony, tak Braci, jako ubogim świeckim z miłością usługiwał; pracami i starością osłabiony spoczął w Panu 20 czerwca 1693 r. w Wejherowie

Koralewicz , bodaj jako jedyny, podaje datę śmierci: 20 września roku 2693(!) w Konwencie Waierowskim. Analiza innych źródeł przemawia jednak zdecydowanie za datą czerwcową…

© CRT 2012