Czas kapituły Kustodii…

Witam po franciszkańsku: Pokój i Dobro!

Od początku lipca w Jerozolimie  przeżywamy dni Ducha Świętego i braterskiej wspólnoty... Jest to ważny czas Kapituły kustodialnej.

Kapitułę rozpoczęliśmy Mszą św. w Getsemani... a zakończymy ją uroczystą celebracją w Bazylice Bożego Grobu. Więcej informacji na temat kapituły można znaleźć w dołączonym felietonie...

Nasze zgromadzenie nawiedził Min. Generalny o. Michael Perry. Spotkanie z następcą św. Franciszka było wielkim przeżyciem dla wszystkich braci... Jego słowa i wspólna modlitwa były znakiem łączności franciszkanów z Kustodii z braci mniejszymi z całego świata.

Czas kapituły to nie tylko intensywna praca, ale również momenty braterskiej wspólnoty i radości spotkania... Największe emocje wywołała obecność i świadectwo naszych braci pracujących w Syrii.

Na prośbę redakcji Radia Maryja obecny felieton jest ostatnią moją relacją z Ojczyzny Jezusa przed wakacyjną przerwą. Dziękując za towarzyszenie mi w tej pielgrzymce wiary zapraszam na kolejne spotkania w październiku.

Zapewniam o modlitwie i serdecznie pozdrawiam...

wasz brat Jerzy

1.07.2013

Pokój i Dobro!


„Trwajcie mocno w wierze” (1 Kor 16,15). Zachęta św. Pawła z listu do Koryntian została wybrana jako myśl przewodnia rozpoczętej dzisiaj (1 lipca 2013 r.) w Jerozolimie kapituły Kustodii Ziemi Świętej. Bracia franciszkanie pełniący zaszczytną misję opiekunów Miejsc Świętych na Bliskim Wschodzie pragną w trwającym Roku Wiary spojrzeć na swoje powołanie przez pryzmat osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem. Życie Ewangelią w Ziemi Świętej i dzielenie się nią z miejscowymi chrześcijanami oraz z coraz liczniejszymi pielgrzymami ma stać się dominującym zadaniem na kolejny etap naszej wielowiekowej historii.

Kapituła, czyli najwyższa instancja zarządu każdej prowincji zakonnej zbiera się co trzy lata, by jak określają Statuty Generalne Zakonu Braci Mniejszych „przeanalizować aktualne warunki życia i działalności braci w prowincji, szukać odpowiednich środków dla jej rozwoju, podjąć konieczne reformy, rozważyć nowe inicjatywy i sprawy większej wagi, po wspólnej naradzie wydać stosowne uchwały oraz dokonać wyborów” (art 215,1). Przez najbliższe dwa tygodnie 47 braci powołanych na kapitułę będzie analizować aktualną sytuację oraz programować zadania na przyszłość dla całej wspólnoty kustodialnej. Na kapitułę przybyli przedstawiciele braci pracujących w różnych regionach i krajach objętych misją Kustodii Ziemi Świętej. Są wśród nich zakonnicy z klasztorów w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych, w stolicy Argentyny Buenos Aires, we Włoszech, na Rodos i Cyprze oraz w Egipcie. Najliczniejsza grupa reprezentuje kraje Bliskiego Wschodu czyli Palestynę i Izrael oraz region świętego Pawła czyli Syrię, Liban i Jordanię. Obecność braci z Syrii jest szczególnie ważna, ze względu na dramatyczną sytuację naszych zakonników i chrześcijan. Franciszkańska obecność w Syrii w kontekście coraz bardziej okrutnej wojny będzie jednym z gorących tematów obrad kapituły.

Pierwszym oficjalnym punktem programu kapituły była Msza święta w bazylice Getsemani. 1 lipca w sanktuarium Konania Jezusa celebruje się wspomnienie Najdroższej Krwi Zbawiciela. W czasie liturgii, której przewodniczył o. Renato Beretta, Wizytator Generalny Kustodii i przewodniczący kapituły, wzięli udział wszyscy bracia kapitulni oraz współbracia z okolicznych klasztorów, jak również siostry zakonne i lokalni chrześcijanie. O. Renato w kazaniu przypomniał, że sanktuarium Getsemani jest w sposób szczególny związane z kultem Krwi Pana Jezusa, którą Zbawiciel pocił się w czasie agonii, zraszając nią skałę czczoną w prezbiterium bazyliki. Uroczystość ta wyrosła ze średniowiecznej pobożności eucharystycznej oraz z teologicznego zrozumienia wartości Mszy świętej jako ofiary przebłagalnej za grzechy ludzkości. Podczas Ostatniej Wieczerzy sam Jezus wskazuje na odkupieńczy wymiar Jego boskiej krwi. Podając kielich z winem mówi: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów» (Mt 26,28). W homilii o. wizytator podkreślił, że symbol krwi oznacza życie i ofiarę, uwolnienie od grzechów i nowe przymierze zawarte przez mękę i zmartwychwstawanie.

Po liturgicznym akcie rozpoczynającym kapitułę przez kolejne dni bracia wysłuchają i przedyskutują relacje Wizytatora Generalnego, o. Kustosza, ekonoma Kustodii oraz relacje odpowiedzialnych za sektory Formacji i Studiów, Sekretariatu Miejsc Świętych oraz Sekretariatu Ewangelizacji. W czasie obrad kapituły jest przewidziana wizyta i spotkanie z abpem Giuseppe Lazzarotto, nuncjuszem apostolskim w Izraelu i delegatem w Jerozolimie oraz z łacińskim patriarchą Jerozolimy abpem Fouadem Twalem. Kluczowym punktem programu kapituły będzie przybycie z Rzymu o. Micheala Perry, nowo wybranego Ministra Generalnego Zakonu Braci Mniejszych. W czwartek 4 lipca przewidziana jest uroczysta Eucharystia, podczas której zostanie odczytany dekret mianujący o. Pierbattistę Pizzaballa kustoszem Ziemi Świętej na kolejne trzechlecie. Wyboru przełożonego franciszkanów z Kustodii Ziemi Świętej dokonało Definitorium Generalne zakonu Braci Mniejszych. Wybór poprzedziło głosowanie wśród braci z Kustodii a decyzję, zgodnie ze statutami zakonu, zatwierdziła Stolica Apostolska. O. Pierbattista Pizzaballa pełnił posługę Kustosza Ziemi Świętej przez ostatnie dziewięć lat. Pierwszą nominację otrzymał w maju 2004 roku, która została potwierdzona na kolejne trzechlecie w 2010 roku. Obecny wybór przedłuża jego misję jako „Gwardiana Góry Syjon i Bożego Grobu w Jerozolimie” do 2016 roku.

Aktualnie w Kustodii pracuje 285 franciszkanów reprezentujących 39 krajów wszystkich kontynentów. 174 braci należy do Kustodii Ziemi Świętej, a pozostałych 111 zakonników przynależny do innych prowincji zakonnych. Najliczniejszą grupę językową tworzy 66 braci z krajów Bliskiego Wschodu, posługujących się głównie językiem arabskim. Na drugim miejscu jest grupa włoska (61), następnie angielskojęzyczna (54) i hiszpańska (50). Posługę misyjną w Kustodii Ziemi Świętej pełni obecnie również 26 zakonników z Polski. Na kapitule Kustodii będzie obecnych pięciu naszych braci.

Prosimy o modlitwę o dary Ducha Świętego i mądrość w podejmowaniu decyzji dla dobra „perły franciszkańskich misji”, jak często określa się powierzone franciszkanom przez Stolicę Apostolską zadania strzeżenia Miejsc Świętych oraz troskę o chrześcijańską obecność na Bliskim Wschodzie.


J. Kraj OFM

© CRT 2012