Czy Jezus nazwał swoją Matkę "błogosławioną"?

„A gdy on to mówił, pewna kobieta spośród zgromadzonych powiedziała do niego donośnym głosem: Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś! On zaś odpowiedział: Błogosławieni [] raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go”. (Łk 11:27-28, Uwspółcześniona Biblia Gdańska).

To uwspółcześnione wydanie Biblii Gdańskiej jest reprezentacyjne dla innych tłumaczeń protestanckich. Czytając je można odnieść wrażenie, że według Pana Jezusa macierzyństwo Mojej Matki to nic wielkiego. Prawdziwie wielkie jest słuchanie słowa Bożego i zachowywanie je. A zatem katolicy, widzicie, że Pan Jezus nie wywyższa swojej Matki, jak wy to czynicie. Zresztą potwierdzenie tego znajdziecie innym miejscu Ewangelii:

„A tłum siedział wokół niego. I powiedzieli mu: Oto twoja matka i twoi bracia przed domem i szukają cię. Lecz on im odpowiedział: Któż jest moją matką i moimi braćmi? A spojrzawszy po tych, którzy siedzieli wokół [niego], powiedział: Oto moja matka i moi bracia! Kto bowiem wypełnia wolę Boga, ten jest moim bratem, moją siostrą i [moją] matką”. (Mk 3:32-35, Uwspółcześniona Biblia Gdańska).

Czyżby mieli rację protestanci? A jednak nie jest tak, że Pan wyrzeka się swojej Matki. Taka interpretacja to  przypisywanie Mu grzechu.  Ani nie chce On powiedzieć, że Boże macierzyństwo Maryi nie jest czymś wielkim. Doskonale tłumaczy to św. Augustyn. Poniżej wklejam fragment jego kazanie, który jest częścią dzisiejszą Liturgii Godzin:

Zastanówcie się, proszę, nad słowami, które powiedział Chrystus Pan, wyciągając rękę ku swoim uczniom: "Oto moja matka i moi bracia", oraz: "Kto pełni wolę Ojca mego, który Mnie posłał, ten Mi jest bratem, siostrą i matką". Czyż więc Maryja Dziewica nie pełniła woli Ojca? Czyż nie pełniła woli Ojca Ta, która w wierze zaufała, w wierze poczęła, która została wybrana, aby z Niej się narodziło dla nas, ludzi, zbawienie, która została stworzona przez Chrystusa pierwej, zanim Chrystus w Niej został stworzony? Ależ tak! Najświętsza Maryja w doskonały sposób wypełniała wolę Ojca. Dlatego ważniejszą sprawą było dla Maryi, że się stała uczennicą Chrystusa, niż to, że była matką Chrystusa. Szczęśliwszym było, że stała się uczennicą Chrystusa, niż to, że była Jego matką. A zatem Maryja była błogosławioną, ponieważ zanim zrodziła Nauczyciela, wcześniej nosiła Go w swoim łonie.

Zobacz, czy nie jest tak, jak mówię. Kiedy Pan otoczony rzeszą ludzi przechodził czyniąc niezwykłe cuda, pewna niewiasta wykrzyknęła: "Szczęśliwe, błogosławione łono, które Cię nosiło". Pan zaś pouczając, aby nikt nie upatrywał szczęścia w ciele, cóż wtedy odpowiedział? "Raczej ci są błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go". A zatem Maryja jest błogosławiona, ponieważ słuchała słowa Bożego i strzegła go. Bardziej strzegła prawdy w sercu niż ciała w łonie. Chrystus jest Prawdą, Chrystus jest Ciałem. Chrystus Prawda jest w sercu Maryi, Chrystus Ciało jest w Jej łonie. Być w sercu znaczy więcej niż być w łonie.

Maryja jest święta, jest błogosławiona. Ale Kościół bardziej. Dlaczego? Bo Maryja jest cząstką Kościoła, jest członkiem świętym, najwspanialszym, najwznioślejszym, ale jednak członkiem całego Ciała. Jeśli zaś cząstką całego ciała, to oczywiście czymś więcej jest całe ciało niż jego cząstka. Pan jest Głową, cały zaś Chrystus, to zarazem Głowa i Ciało. Krótko mówiąc: Mamy Bożą Głowę, mamy Boga jako Głowę.

A zatem, umiłowani, uważajcie na samych siebie: wy również jesteście członkami Chrystusa, wy jesteście ciałem Chrystusa. Pamiętajcie, w jaki sposób się stajecie tymi, o których Chrystus mówi w słowach: "Oto matka moja i bracia moi". W jakiż sposób możecie się stać matką Chrystusa? "Kto słucha i pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką". Mówię dobrze: bracia, dobrze mówię: siostry, ponieważ istnieje jedno dziedzictwo. Dlatego Chrystus będąc Jednorodzonym, w swym miłosierdziu nie chciał być jedynym; chciał, abyśmy byli dziedzicami Ojca, a współdziedzicami Jego samego. (Św. Augustyn, kazanie 25, 7-8, za: http://brewiarz.pl/xi_14/2111/godzczyt.php3 ).

Bardzo głęboki i piękny wykład. Maryja jest błogosławiona, ponieważ jest Matką Pana, ale jeszcze bardziej, ponieważ rozważała słowa Pana i według nich żyła. Wykład Augustyna jest piękny, ale czy ma podstawy w tekście biblijnym? Tak, przyznają to sami protestanci. Bo wyjaśniając w słownikach biblijnych znaczenie użytego w Łk 11, 28 greckiego słowa μενοῦν obok znaczenia „on the contrary” – „raczej, wręcz przeciwnie”, podają również „indeed”[i] – „owszem”. I dlatego słusznie właśnie w ten sposób oddaje ten werset Biblia Tysiąclecia:

„Gdy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś». Lecz On rzekł: «Owszem, ale przecież błogosławieni [są] ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je»”. (Łk 11:27-28).

czy trochę inaczej, ale doskonale zachowując ten sens, Biblia Poznańska:

„Kiedy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu powiedziała głośno do Niego: - Szczęśliwe łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. On zaś rzekł: -To prawda, ale tym bardziej szczęśliwsi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go”.

Tak samo zresztą zostało to słowo przetłumaczone w protestanckiej (nie-uwspółcześnionej) Biblii Gdańskiej z roku 1632:

„I stało się, gdy on to mówił, że wyniósłszy głos niektóra niewiasta z ludu, rzekła mu: Błogosławiony żywot, który cię nosił, i piersi, któreś ssał! Ale on rzekł: Owszem błogosławieni są, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go”.


[i] 4814  μενοῦν

μενοῦν (also μὲν οὖν) Lk 11:28 (for negative s. οὐ μὲν οὖν) and μενοῦνγε (also μενοῦν γε), particles used esp. in answers, to emphasize or correct (B-D-F §450, 4; Rob. 1151f), even—contrary to earlier Gk. usage—at the beginning of a clause (Phryn. 342 Lob. [322 R.]) rather, on the contrary (Soph., Aj. 1363; Pla., Crito 44b; X., Cyr. 8, 3, 37) Lk 11:28 v.l. Indeed Ro 10:18. ἀλλὰ μενοῦνγε more than that Phil 3:8. μενοῦνγε σὺ τίς εἶ … ; on the contrary, who are you … ? (or, who in the world are you to [take issue with God]?) Ro 9:20. —M-M. (Walter Bauer, Frederick William Danker, “A Greek-English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature”, third edition, (BDAG). Podkreślenie moje - wskazuje ono na to, że według autorów tego słownika takie znaczenie („indeed” – „owszem”) ma to słowo w interesującym nas wersecie).

© CRT 2012