Na finiszu

 

 

Rok akademicki (i szkolny) jest już na finiszu.

W Jerozolimie zakończyliśmy wykłady i studenci zaczęli sesję egzaminacyjną.
Ostatni dzień maja miał charakter maryjny...

Mieliśmy pielgrzymkę do sanktuarium Nawiedzenia w Ain Karem oraz procesję majówkową w Jerozolimie.

Czerwiec zaczęliśmy pod znakiem Eucharystii…
w której objawia się głębia miłości Serca Jezusowego (więcej na ten temat w załączonym felietonie).

Na kolejną porcję nowinek z Jerozolimy zapraszam za tydzień…
Ślę pozdrowienia i moc serdeczności… z darem modlitwy

brat Jerzy


03.06.2013

Pokój i Dobro

„Ja jestem chlebem życia. Dlatego ten kto przychodzi do Mnie, nie będzie już głodny. I ten, kto we Mnie wierzy, nie będzie już nigdy odczuwał pragnienia” (J 6,35).

Słowa z mowy eucharystycznej Pana Jezusa w synagodze w Kafarnaum wprowadzają nas w kontemplację tajemnicy sakramentalnej obecności Zmartwychwstałego Pana pod postaciami chleba i wina. W niedzielę, kiedy w wielu krajach na świecie, w tym również w Ziemi Świętej obchodzono uroczystość Bożego Ciała, w całym Kościele katolickim odbyła się światowa godzina jednoczesnej adoracji eucharystycznej. W łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem, pod hasłem „Jeden Pan, jedna wiara”, wierni ze wszystkich kontynentów od godz. 17 czasu rzymskiego, przez godzinę adorowali Najświętszy Sakrament modląc się o wzmocnienie wiary oraz sprawiedliwość na świecie. Papież Franciszek na to światowe wydarzenie, wpisane w przeżywany Rok Wiary, zaproponował dwie szczegółowe intencje. Pierwszą intencją objął cały Kościół na świecie, „aby Pan uczynił go posłusznym Słowu Bożemu i w ten sposób mógł objawić się wobec świata, jako piękny, nie mający skazy i zmarszczki, święty i nieskalany (Ef 5,27)”. Druga intencja była za cierpiących i prześladowanych, „aby ich niemy krzyk z prośbą o pomoc został usłyszany w Kościele. Aby Kościół wpatrując się w Chrystusa ukrzyżowanego nie zapomniał o wielu braciach i siostrach pozostawionych w objęciach przemocy; za tych wszystkich, którzy cierpią z powodu braków środków do życia, szczególnie za bezrobotnych, za starszych, emigrantów i bezdomnych, za więźniów i tych, którzy przeżywają samotność”.

W tę godzinę modlitwy we wspólnocie braterskiej włączył się również Kościół w Ziemi Świętej prosząc o wzmocnienie wiary i przywrócenie nadziei dającej siłę każdemu do odważnego świadectwa i obrony godności osoby ludzkiej. Szczególną intencją jerozolimskiej adoracji było błaganie o pokój dla narodu syryjskiego. Ordynariusze Ziemi Świętej wyznaczyli trzy miejsca wspólnej godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Pierwszym była franciszkańska kaplica przy Wieczerniku. Obok miejsca ustanowienia Eucharystii o godz. 15.30 liczni kapłani, siostry zakonne oraz wierni uczestniczyli we Mszy św. Bożego Ciała, która zakończyła się procesją w przyklasztornym ogrodzie. Po zakończeniu celebracji odbyła się ponad dwugodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu. Drugim miejscem, gdzie wierni zgromadzili się na wspólnej adoracji był kościół Ormian katolików przy III i IV stacji Drogi Krzyżowej. Przy artystycznym ołtarzu symbolizującym ziemskie i niebieskie Jeruzalem, wykonanym przez Mariusza Drapikowskiego z Gdańska i ufundowanym przez Polaków, licznie zgromadzili się wierni czciciele eucharystycznej obecności Pana Jezusa. Warto przy tej okazji wspominać, że już od czterech lat w dolnej kaplicy kościoła Ormian prowadzona jest całodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu, do której bardzo licznie włączają się wolontariusze z Polski. Trzecie spotkanie eucharystyczne zostało wyznaczone w kaplicy Notre-Dame, Centrum dialogu międzyreligijnego.

Przeżywanie uroczystości Bożego Ciała i adoracji Najświętszego Sakramentu w Jerozolimie ma swój specyficzny wymiar. Św. Paweł w Liście do Koryntian pisze: „Ile razy bowiem będziecie jeść ten Chleb i pić z tego kielicha, będziecie ogłaszać śmierć Pana, aż przyjdzie” (1 Kor 11,26). Dla kapłanów i wiernych uczestniczących w czwartkowych uroczystościach Ciała i Krwi Pańskiej sprawowanej przy Bożym Grobie w Jerozolimie te słowa były przypomnieniem, że Eucharystia uaktualnia śmierć Pana Jezusa na Golgocie oraz Jego zmartwychwstanie. Elementem łączącym sakramentalny wymiar z historycznością miejsca była procesja z Najświętszym Sakramentem, która trzy razy okrążyła rotundę Zmartwychwstania a na koniec przeszła obok Kalwarii. Bp William Shomali, który przewodniczył uroczystości pobłogosławił uczestników Najświętszym Sakramentem przed Grobem Pańskim, przy ołtarzu Marii Magdaleny oraz w kaplicy spotkania Maryi ze zmartwychwstałym Synem.

W homilii wikariusz łacińskiego patriarchy dla Jerozolimy podkreślił rolę eucharystii w tworzeniu komunii, na pierwszym miejscu z Chrystusem, a następnie z braćmi i siostrami. „Kontemplacja tajemnicy Eucharystii jest najlepszą drogą do budowania jedności w świecie, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, dotkniętym podziałami natury politycznej, religijnej, a nawet plemiennej i rodzinnej”, wskazał bp William. Cytując słowa papieża Benedykta XVI, skierowane do młodzieży w Kolonii w 2005 roku, biskup powiedział, że dar Eucharystii można porównać do reakcji jądrowej, do rozszczepienia atomu w najgłębszej istocie. „Sakrament Eucharystii – podkreślił – przemienia śmierć i przemoc, obecne w męce Jezusa w zwycięstwo miłości. Tylko ten głęboki wybuch dobra, zwyciężającego zło, może wywołać następnie łańcuch przemian, które stopniowo odmienią świat”.

W koncelebrze Bożego Ciała w bazylice Zmartwychwstania uczestniczyła grupa kapłanów przeżywających w tym roku jubileusze święceń prezbiteratu. Bp William Shomali pogratulował kapłanom obchodzącym 25, 50, 60 lecie święceń, podziękował za ich ofiarną posługę oraz życzył im dalszych owocnych lat w realizowaniu kapłańskiego powołania. Wśród jubilatów byli również franciszkanie z Brazylii, realizujący wraz z innymi braćmi jubileuszową pielgrzymkę do Ziemi Świętej.

Miesiąc czerwiec przypomina nam o czci dla Najświętszego Serca Jezusowego. Jego miłosierna miłość objawiona w sakramencie Eucharystii zaprasza nas do przyjęcia Jego przykładu miłości oraz uznania Boga za naszą jedyną prawdziwą miarę, której normy zgadzamy się posłusznie przestrzegać.

J. Kraj OFM

 

© CRT 2012