O. Karol Ketner OFMRef... ten, któremu sam Pan Jezus grzechy odpuścił

20 kwietnia

O. KAROL KETNER… ten, któremu sam Pan Jezus grzechy odpuścił… (280. rocznica śmierci)

O. Karol Ketner (Kettner) urodził się w Kurlandii, na terenie dzisiejszej Łotwy, ok. roku 1663 w rodzinie heretyckiej. Służył jako oficer w wojskach polskich. Przyjąwszy wiarę katolicką, wstąpił do REFORMATÓW PROWINCJI MAŁOPOLSKIEJ i 8 listopada 1692 roku rozpoczął nowicjat w Wieliczce, gdzie przy KRZYŻU, obiekcie specjalnej czci tamtejszych ojców i braci, doznał szczególnej łaski, o której informuje między innymi tablica pamiątkowa umieszczona na ścianie kaplicy:

HISTORIA O TYM UKRZYŻOWANEGO PANA JEZUSA WYOBRAŻENIU.

Roku Pańskiego 1692 niektóry nowicjusz, imieniem KAROL KETNER, rodem Kurlandczyk, mąż na Świecie sławnego życia, w matematyce biegły i różnych języków wiadomy, za oświeceniem Boskim, od błędu sekty Luterskiej do Świętej Wiary Katolickiej nawróciwszy się, potem do Zakonu Świętego Ojca Franciszka, w tej tu Małopolskiej Prowincji wstąpiwszy - gdy którejś nocy, po odprawionej w chórze Jutrzni przed tym Ukrzyżowanego JEZUSA Wyobrażeniem o odpuszczenie grzechów swoich osobliwie w stanie Rycerskim, czyli Żołnierskim popełnionych, pokornie prosił i Hymn Świętego Bernarda mówiąc, ową strofę z wielkim ducha zapaleniem powtarzał: Na tym Krzyżu cierpiąc Rany Obacz mnie JEZU Kochany, Do siebie mnie wołający: Zdrów bądź! Wydaj głos mówiący: Już ci odpuszczam wszystko!. Po tych wzdychaniach usłyszał głos z ust Jezusa Ukrzyżowanego pochodzący Odpuszczam ci wszystko! Czym dziwnie pocieszony, (wcześniej) w powziętym życiu zakonnym chwiejący się - wielce utwierdzony został. Gdzie uczyniwszy Profesję do wszelkich powinności zakonnych, osobliwie do nauk usilnie się sposobił. Skąd wkrótce Filozofii, Teologii, Świętych Kanonów i Kontrowersji (teologii polemicznej) Lektorem i Apostolskim Kaznodzieją został. Wielu odszczepieńców od Wiary Świętej nawrócił, u Panów Książąt Senatorów w wielkim był poważaniu. Nareszcie latami sędziwymi, ustawicznymi pracami dla dobra Prowincji podjętymi zwątlony zasnął w Panu w Konwencie Krakowskim Roku, 1743 dnia 20. kwietnia. Wieku swego 80., Życia Zakonnego Roku 52”.

I jeszcze nieco danych dotyczących jego życia i owych „ustawicznych prac”:

Studiował filozofię i teologię w Lublinie, skąd udał się 20 grudnia 1698 r. do katedry w Krasnymstawie, gdzie z rąk bpa Jana Dłużewskiego, sufragana chełmskiego otrzymał święcenia kapłańskie. Studia teologiczne zakończył w Przemyślu w roku 1702 i od razu powierzono mu w tamtejszym klasztorze urząd lektora filozofii. Oprócz filozofii wykładał w różnych klasztorach teologię dogmatyczną, moralną i polemiczną (kontrowersje) oraz prawo kanoniczne. Oddawał się tej pracy w Zamościu, Lublinie, Lwowie, Krakowie, Pińczowie, Rzeszowie i Bieczu, kończąc ją w wieku 76 lat…

W szczególny sposób związany był z klasztorem w Rzeszowie, gdzie z przerwami mieszkał lat dziewiętnaście, poczynając od r. 1712, trzy lata po przyjęciu przez PROWINCJĘ tamtejszej fundacji. Był kilkakrotnie prezesem (przełożonym rezydencji czyli nie w pełni jeszcze sformowanego klasztoru) i pierwszym gwardianem (1722-23; ponownie ten urząd pełnił w latach 1726-27), kaznodzieją i przede wszystkim „prefektem fabryki”, nadzorującym w imieniu władz PROWINCJI prace budowlane i wykończeniowe. Powierzano mu te obowiązki na życzenie fundatora budowanego od roku 1712 na nowym miejscu sakralnego obiektu, księcia Jerzego Ignacego Lubomirskiego.

Pełnił także urząd prezesa w Kętach (1710-12), gwardiana w Sandomierzu (1720-21), kaznodziei w Kazimierzu Dolnym (1721-22), inspektora fabryki na Górze św. Anny (1727-28)… Od roku 1739 był spowiednikiem w krakowskim klasztorze św. Kazimierza.

© CRT 2012