O. Ludwik Kamiński OFMRef

20 sierpnia

Z KLASZTORAMI ŚLĄSKIMI SZCZEGÓLNIE ZWIĄZANY… o. LUDWIK KAMIŃSKI

Wstąpił do REFORMATÓW PROWINCJI MAŁOPOLSKIEJ 18 stycznia 1665 roku w Wieliczce. Po złożeniu rok później profesji uroczystej podjął studia przygotowujące do kapłaństwa (m.in. w klasztorach bieckim i stopnickim). W kolejnych latach otrzymywał w Krakowie święcenia: cztery niższe (1666), subdiakonatu (1668, ze Stopnicy), diakonatu (1669) i prezbiteratu (kapłańskie, 31 maja 1670 roku, z rąk Andrzeja Trzebickiego, biskupa krakowskiego), przy czym kurs teologii ukończył dopiero w roku 1674.

Obowiązki wynikające ze święceń i inne zlecone przez władze Prowincji wykonywał głównie w klasztorach na Śląsku. Już w roku ukończenia studiów został skierowany na Górę św. Anny – jako kaznodzieja; ten sam urząd wykonywał przez kolejne trzy lata w Lublinie. W roku 1678 został mianowany po raz pierwszy gwardianem klasztoru w Solcu nad Wisłą (po raz drugi pełnił tam obowiązki przełożonego w latach 1696-97). Po roku powrócił na Górę św. Anny w charakterze wikarego; w 1680 r. powierzono mu tam urząd gwardiana. W sumie w klasztorze tym pracował co najmniej czternaście lat, głównie jako wikary konwentu, spowiednik i jeszcze raz jako gwardian (w latach 1699-1700). W drugim śląskim klasztorze, w Gliwicach, przebywał jeszcze dłużej, bo dwadzieścia dwa lata. Wielokrotnie był tam gwardianem (1686-88, 1692-93, 1695-96, 1698-99, 1704-07 i 1714-15) i wikarym, przez rok również kaznodzieją. Ponadto urząd gwardiański pełnił w Sandomierzu (1682-83), gdzie także przez dwa lata był wikarym. Na tym samym stanowisku pozostawał przez rok w Pińczowie (1700-01) i jako spowiednik w Kętach (1707-08).

Był zakonnikiem gorliwym w wykonywaniu powierzonych sobie obowiązków, skromnym w obyczajach, umartwionym i wstrzemięźliwym, wiernym ślubowanemu ubóstwu. „Lubo był mocno żarliwy o doskonałe zachowanie Reguły i praw Zakonnych, sam je też pilnie zachował, jednak przez dobroć i łaskawość swoją umiał rozumnie wybaczyć ułomności ludzkiej”… (Kleczewski). W niektórych dokumentach zapisano jego nazwisko w formie KAMIEŃSKI (Kamienscius)… 

Zmarł 20 sierpnia 1724 r. w Gliwicach.

© CRT 2012