Początki fundacji w Kętach

18 października

POCZĄTKI FUNDACJI W KĘTACH; posługa ks. MARCINA WĘGRZYNOWICZA, brata o. ANTONIEGO…

Fundacja nowego klasztoru wymagała szeregu działań, przede wszystkim prawnych. Rozpoczynało się wszystko od propozycji złożonej przez fundatora Zarządowi Prowincji i przyjęcia tejże podczas kapituły lub kongregacji prowincjalnej. Później przychodził czas na uzyskanie wymaganych zezwoleń od generalnych władz Zakonu, od miejscowego biskupa, poprzedzone zebraniem oświadczeń, że nowej fundacji nie są przeciwni ani proboszcz parafii, na terenie której ma stanąć klasztor, ani znajdujące się w pobliżu wspólnoty klasztorne innych zakonów, a nawet od samego króla lub sejmu Rzeczypospolitej. Prowincja wyznaczała komisarza do działań w tej sprawie. Później następowało uroczyste wprowadzenie zakonników, którzy osiedlali się w tymczasowej siedzibie…

Podobnie było i w przypadku reformackiego klasztoru w Kętach. Andrzej z Żydowa Żydowski, chorąży i sędzia grodzki krakowski zaproponował PROWINCJI MAŁOPOLSKIEJ fundację ok. roku 1687, ale minęło dwanaście lat, zanim starania o jej realizację nabrały tempa. Dopiero w roku 1699 zezwolenia udzielił biskup krakowski Jan Małachowski, zgodę osobnym przywilejem dał król August II Sas; sprzeciwów nie zgłosili ani proboszcz kęcki, ani przełożeni klasztorów: dominikańskiego z Oświęcimia i bernardyńskiego z Alwernii… W dniu 4 października 1700 roku REFORMACI zostali uroczyście wprowadzeni do miasta i zamieszkali w tymczasowych drewnianych budynkach. Dwa tygodnie później, 18 października ks. Marcin Węgrzynowicz, protonotariusz apostolski (infułat) i archidiakon pilecki, delegowany przez administratora diecezji krakowskiej, bpa Kazimierza Łubieńskiego, tamtejszego sufragana, dokonał erekcji, czyli poświęcenia i postawienia krzyża w miejscu, gdzie planowano wznieść klasztor i kościół. Tenże infułat, trzy lata później wyznaczony został przez bpa Łubieńskiego, dalej administratora diecezji, dla dokonania uroczystego poświęcenia i położenia kamienia węgielnego pod mający powstać obiekt. W tym czasie (1701 - 04) prowincjałem małopolskim był jego starszy brat, Andrzej Stanisław, w zakonie o. Antonii, wybitny mariolog i kaznodzieja…

Prawie powszechnie przyjmuje się, że erekcja krzyża miała miejsce w roku 1700. Natomiast w kronice klasztoru kęckiego widnieje rok 1699 i informacja o tym fakcie poprzedza wpis dotyczący wprowadzenia reformatów do Kęt… Dopisana jednak została uwaga, zapewne znacznie późniejsza: Hanc erectio adimpleta  e(rat) A. 1700 die 18 Oct. Za rokiem 1699 przemawia to, że dniem erekcji byłaby niedziela, w który to dzień tygodnia odbywały się zazwyczaj (choć nie z reguły) podobne uroczystości. W roku następnym 18 października był poniedziałek…

ks. Marcin Karol Węgrzynowicz młodszy brat o. Antoniego (z chrztu Andrzeja Stanisława) urodził się 9 listopada 1661 r. Był magistrem sztuk wyzwolonych, doktorem i profesorem filozofii na Akademii Krakowskiej. Podczas studiów w Rzymie zdobył tytuł doktora obojga praw oraz doktora teologii Po powrocie do Krakowa był profesorem teologii, a także prowizorem bractwa filozofów i kilkakrotnym rektorem Akademii Krakowskiej. Równocześnie systematycznie postępował w godnościach kościelnych: był kolejno kanonikiem w krakowskiej kolegiacie Wszystkich Świętych, kanonikiem katedralnym krakowskim oraz kustoszem kolegiaty kieleckiej i wreszcie archidiakonem pileckim. Był też proboszczem w Tczycy i protonotariuszem apostolskim (infułatem). Pełnił urząd sędziego surrogata diecezji krakowskiej. Jako prokurator kapituły krakowskiej przez długie lata zawiadywał jej interesami. Był ponadto dobroczyńcą zakonów, zwłaszcza krakowskich reformatów… Znajduje się w spisie pochowanych w kryptach reformackiego kościoła św. Kazimierza w Krakowie pod datą 25 kwietnia 1717 r. W kościele Mariackim znajduje się poświęcone mu epitafium, z czego wielu wyciąga wniosek, że właśnie tam jest pochowany…

U małopolskich reformatów był także inny z rodzeństwa Węgrzynowiczów – br. Bonifacy (zmarł 2 września 1739 r. w Gliwicach), a ponadto dwóch braci było księżmi diecezjalnymi (Albert Mikołaj i Andrzej Antoni, brat przyrodni)…

 

© CRT 2012