Więzienna szansa

Publikacja o. dr. Jana Dezyderiusza Pola jest oczywistym świadectwem nowych czasów: tych, w których religię w sposób oficjalny, prawnie usankcjonowany, uważa się za element istotny w procesie naprawczym osób pozbawionych wolności; tych, w których rolę religii w resocjalizacji można, wchodząc do zakładu karnego, badać; tych, w których wyniki badań można upubliczniać. Dzięki wielokierunkowym wysiłkom Autora otrzymaliśmy dzieło niebanalne, oparte na osobistym doświadczeniu o. J. D. Pola z ponad dwunastoletniej pracy z więźniami, na jego intelektualnych trudach penetrowania literatury z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, prawa, teologii pastoralnej, socjologii, a wreszcie na własnych, zrealizowanych techniką ankiety, badaniach kapelanów więziennych.
Ta książka ma do spełnienia ważną rolę. I ma warunki, by tę rolę spełnić.
/z recenzji wydawniczej/

Inne publikacje autora:

- Bezdomność w kontekście kary pozbawienia wolności, w: Roczniki Naukowe Caritas 1997.

-Pomoc postpenitencjarna w redukowaniu skutków ubóstwa więźniów, w: Roczniki Naukowe Caritas 1998.

-Marginalizacja osób pozbawionych wolności, w: Roczniki Naukowe Caritas 1999.

-Możliwości wolontariatu w aresztach i zakładach karnych, w: Roczniki Naukowe Caritas 2001.

-Specyfika bezrobocia skazanych, w: Roczniki Naukowe Caritas 2002.

-Czy postawy religijne mogą sprzyjać resocjalizacji skazanych?, w: Seminare, Poszukiwania naukowo-pastoralne  18/2002.

-Podstawy aksjologiczne procesu resocjalizacji osób pozbawionych wolności,
w: Questiones Selectae, 14/2002.

-Aksjologia procesu resocjalizacji osób pozbawionych wolności, Problemy Społeczne 3/2003

- „Bractwo Więzienne” w Polsce jako forma działania wolontariatu wśród więźniów, w: Przegląd Więziennictwa Polskiego 43/2004,

-Duszpasterska i charytatywna pomoc więźniom, w: Ateneum Kapłańskie 583/2006

-Praca socjalna w więzieniu w kontekście duszpasterstwa więziennego, Wolontariusze i kapelani więzienni w badaniach empirycznych,
w: Duszpasterstwo więzienne w świetle najnowszych badań, Warszawa 2006,

-Leksykon teologii pastoralnej, Lublin 2006, hasło: więźniów duszpasterstwo,

-Praca socjalna w więzieniu w kontekście duszpasterstwa więziennego,
w: Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej, Toruń 2007,

-Społeczne konsekwencje kary pozbawienia wolności, w: Problemy społeczne, Vademecum Kadr Socjalnych, 3/2008

-Wybrane aspekty kary pozbawienia wolności i jej konsekwencje dla rodziny, w: Dylematy współczesnej profilaktyki i resocjalizacji, A. Kieszkowska (red.), Kielce 2008

-Uwarunkowania wypalenia zawodowego kapelanów i wolontariuszy więziennych, w: Wypalenie zawodowe pracowników służb społecznych, T. Zbyrad (red.), Stalowa Wola 2008

-Marginalizacja więźniów – problem skazanych czy społeczeństwa?, w: Praca socjalna i polityka społeczna obszary współdziałania wobec wykluczenia społecznego, K. Marzec-Holka, A. Rutkowska, M. Joachimowska (red.), Bydgoszcz 2008

-Misterium religijności a rzeczywistość więzienna, w: Osoba i dzieło Ojca Świętego Jana Pawła II, Studium wybranych problemów, P. Marzec, J. Nikołajew (red.), Tomaszów Lubelski-Lublin 2009. 

-Zagrożenia rodziny w kontekście kary pozbawienia wolności kobiet, w: Kobieta w rodzinie. Szanse i zagrożenia, tom IV, K. Gąsior, T. Sakiewicz (red.) Kielce 2009.

-Czy religia jest w więzieniu potrzebna?, w: Religia w procesie resocjalizacji, P. Gołdyn (red.), Konin 2010.

-Czy praca socjalna i opieka duszpasterska mogą przeciwdziałać ekskluzji więźniów?, w: Oblicza wykluczenia i marginalizacji społecznej, A. Fidelus (red.), Warszawa 2011. 

-Dobór treści nauczania elementem profilaktyki i wychowania ku wartościom – starsze klasy szkoły podstawowej. Analiza na podstawie programu nauczania języka polskiego „Słowa jak klucze II”, w: Profilaktyka czy resocjalizacja, między teorią a praktyką, J. Krakowski (red.), Tarnów 2011.

-Kontrola społeczna nad wykonywaniem kary pozbawienia wolności, w: Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa, L. J. Buller, Warszawa 2011.

-Praca socjalna w polityce i resocjalizacji penitencjarnej, w: Politologia, polityka społeczna, praca socjalna, T. Kamiński (red.) Warszawa 2011.

-Isolation depicted with the art – the role of culture in prison reality, w: Kultura i Edukacja, Culture and Education, Quarterly 2011, No. 6 (85)

-Szczęściarze i męczennice, czyli o wybranych dysfunkcjach we współczesnej rodzinie, w: Dysfunkcje rodziny, Roczniki socjologii rodziny, Studia socjologiczne oraz interdyscyplinarne, A. Kotlarska-Michalska (red.) Poznań 2011.

-Wybrane zjawiska patologiczne w zakładzie karnym – wyzwaniem dla duszpasterstwa więziennego, w: F. Kozaczuk, M. Badowska-Hodyr, A. Olak (red.), „Zachowania społecznie destruktywne. Profilaktyka i resocjalizacja”, tom II, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2012.

-Tożsamość społeczna współczesnego mężczyzny - signum temporis czy dezintegracja? w: K. Gąsior, T. Sakowicz, A. Slodička (red.), Mężczyzna w rodzinie, nadzieje i zagrożenia, Kielce 2012

-Resocjalizacja – posługa – ofiara. Wybrane przykłady więziennych losów duchownych, w: Non cesso gratias agere Deo et hominibus, Kraków 2013

 

 

 

  • Autor: Dezyderiusz Jan Pol
  • ISBN: 978-83-7572-18-7
  • Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ŁośGraf
© CRT 2012