NAJWAŻNIEJSZE DATY Z HISTORII SEMINARIUM

 • 1981 – 25 czerwca — Kapituła Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych (OFM) w Krakowie podjęła uchwałę „o budowie nowego gmachu seminarium w Krakowie – Bronowicach Wielkich”.
 • 1982 – 30 marca — Urząd Miasta Krakowa – Wydział ds. Wyznań, w odpowiedzi na pismo o. Prowincjała Anzelma Szteinke z 23 tegoż miesiąca, poinformował, że „zgodnie z zarządzeniem nr 47 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1981 roku, Prezydent Miasta Krakowa przyjmuje do planu budownictwa sakralnego i kościelnego na lata 1982-1985 budowę w/w obiektu”, to znaczy Seminarium zakonnego przy kościele klasztornym w Krakowie – Bronowicach Wielkich.
 • 1987 – 21 maja — Po kilkuletnich staraniach Urząd Dzielnicowy Kraków-Krowodrza, Wydział Urbanistyki, Architektury, Nadzoru Budowlanego i Ochrony Środowiska, udzielił zezwolenia na budowę pierwszej części Seminarium, nazwanej etapem „A”, będącym „łącznikiem” między zaprojektowanym seminarium i wzniesionym kilka lat wcześniej budynkiem klasztornym.
 • 1987 – 23 maja (sobota) — Po Mszy św. odprawionej w miejscowym kościele z udziałem wykonawców symbolicznie rozpoczęto prace związane z budową Seminarium. Jego projekty opracowali: architektoniczny – dr inż. Zbigniew Radziewanowski z zespołem; konstrukcyjny – mgr inż. Mieczysław Czapiński; instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania – inż. Bolesław Grzegorczyk; sieci elektrycznej – inż. Stanisław Politewicz. Ze strony Prowincji zakonnej odpowiedzialność za budowę podjęli: o. Adam Błachut – wikariusz prowincjalny (realizacja projektu) i o. Franciszek Wiater – miejscowy gwardian (sprawy organizacyjne).
 • 1988 – 7 stycznia — Władze miejskie wydały zezwolenie na budowę dalszej części Seminarium, określonej jako etap „B”, obejmującej cały czworobok, czyli główną część budynku.
 • 1989 – 20 lutego — Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił w Watykanie kamień węgielny dla Seminarium bronowickiego, pochodzący z Bazyliki Matki Bożej Anielskiej w Asyżu.
 • 1989 – 17 września — W Święto Stygmatów św. Ojca Franciszka Ks. Kardynał Franciszek Macharski, Metropolita Krakowski, dokonał wmurowania kamienia węgielnego w ścianie kaplicy budowanego Seminarium.
 • 1990 – 3 września — Pierwsza grupa braci kleryków, bezpośrednio po nowicjacie, zamieszkała w nowym Seminarium, w części już wykończonej.
 • 1992 – wrzesień — Ostatnia grupa kleryków (roczniki IV–VI) przeniosła się z klasztoru przy ul. Reformackiej 4 w Krakowie do budynku nowego Seminarium w Bronowicach Wielkich.
 • 1992 – 17 września — Ojciec Prowincjał Wacław Michalczyk wydał dekret erygujący „studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Braci Mniejszych pw. św. Bonawentury w Krakowie – Bronowicach Wielkich”.
 • 1992 – 1 października — Rozpoczął się pierwszy rok studiów w murach tegoż Seminarium.
 • 1992 – 7 listopada — Ks. Biskup Stanisław Smoleński, w zastępstwie Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego, odprawił uroczystą Mszę św. w kaplicy seminaryjnej i dokonał jej poświęcenia oraz całego obiektu Seminarium. W tym też dniu odbyła się oficjalna inauguracja pierwszego roku akademickiego 1992/1993. W uroczystościach uczestniczyli m. in. o. Emanuel Hoško, definitor generalny Zakonu dla krajów słowiańskich i ks. prof. dr hab. Adam Kubiś, rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
 • 1994 – 7-8 marca — W tych dniach w Seminarium przebywał o. Hermann Schalück, generał Zakonu Braci Mniejszych.
 • 1995 – 4 kwietnia — Watykańska Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego zatwierdziła na pięć lat umowę o współpracy naukowej między Wydziałem Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie a tutejszym Seminarium. Na mocy tej umowy absolwenci Seminarium mogą kończyć studia uzyskaniem stopnia magistra teologii, który nadaje Akademia.
 • 1996 – 17 maja — Pierwsi absolwenci Seminarium złożyli egzamin końcowy z dyscyplin teologicznych i z pracy magisterskiej.
 • 1999 – 20-30 stycznia — Seminarium odwiedził o. Giacomo Bini, generał Zakonu Braci Mniejszych, spotykając się tutaj z zebranymi na kilkudniowej sesji wychowawcami z wszystkich Prowincji Zakonu w Polsce oraz z Czech, Słowacji i Ukrainy.
 • 2000 – 23 maja — Dekretem Watykańskiej Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego została przedłużona o kolejne pięć lat afiliacja Seminarium do Papieskiej Adademii Teologicznej w Krakowie.
 • 2000 – 1-2 czerwca — W Seminarium ponownie gościł o. Giacomo Bini, generał Zakonu Braci Mniejszych, który w ramach wizytacji polskich prowincji Zakonu, spotkał się tutaj z braćmi naszej Prowincji. O. Generałowi towarzyszył o. Kapistran Martzall, definitor generalny dla krajów słowiańskich.
 • 2002 – 21-23 listopada — Uroczyste obchody jubileuszowe 10-lecia Seminarium, z udziałem o. José Rodrigueza Carballo, Sekretarza Generalnego ds. Formacji i Studiów Zakonu Braci Mniejszych, połączone z sesją naukową pt. „Zakon Braci Mniejszych wobec wyzwań współczesnej kultury”.
 • 2005 – 22-23 lutego — W Seminarium odbyła się wizytacja, przeprowadzona przez Komisję Afiliacyjną z Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Skład komisji: ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka (przewodniczący), ks. dr hab. Stanisław Hałas SCJ i ks. dr Tomasz Kraj.
 • 2005 – 28 maja — Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego przedłużyła na dziesięć lat umowę o współpracy naukowej między Wydziałem Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie a Wyższym Seminarium Duchownym Prowincji Matki Bożej Anielskiej OFM w Krakowie – Bronowicach Wielkich.
 • 2007 – 23-27 kwietnia — W Seminarium odbyła się Kapituła Namiotów pt. „Ku łasce początków. Panie dodaj nam wiary”. W tym czasie miała miejsce również wizyta Ministra Generalnego o. José Rodrigueza Carballo i definitora generalnego Konferencji Północnosłowiańskiej o. Sime Samasa.
 • 2009 – 28 marca — ukazał się pierwszy tom rocznika seminaryjnego Pietas et Studium (t. 1, 2008). Zamieszczone w nim zostały materiały z sympozjum pt. „Ku łasce początków”, zorganizowanego w ramach obchodów ośmiu wieków Zakonu franciszkańskiego (1209-2009) i 400-lecia obecności Zakonu Braci Mniejszych Reformatów w Polsce oraz klasztoru w Pińczowie (1608-2008).
 • 2011 – 27-31 maja – Kongres Kapitulny powołał nowych Przełożonych Seminarium, Zostali nimi: o. Andrzej Duk – rektor i o. mgr Ariel Krzywda – magister braci profesów czasowych.
 • 2011 – październik – Ojciec dr Salezy Brzuszek, nasz wieloletni Profesor rezygnuje z prowadzenia zajęć dydaktycznych.
 • 2014 – 11-16 maja oraz 8-12 września – „Odnowić wszystko w Chrystusie” – Kapituła Prowincjalna w murach Seminarium.
 • 2015 – 14 stycznia – Wizytacja Seminarium przez Komisję Wydziału Teologicznego UPJPII. Skład komisji: ks. prof. Arkadiusz Baron, o. dr hab. Romuald Kośla OFM, ks. dr hab. Jan Kalniuk MS. Wydano dobrą opinię i przedłużono współpracę.